Activitate

Activități statutare
Potrivit art. 6 din Statutul CDIPDIM, în obiectul său de activitate se includ:
a) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul dreptului internaţional privat şi al dreptului internaţional al mediului;
b) organizarea de seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, colocvii, dezbateri, schimburi de experienţă şi alte manifestări ştiinţifice pe teme de drept internaţional privat şi de drept internaţional al mediului;
c) facilitarea participării membrilor Centrului la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
d) elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice (e.g. tratate universitare, cursuri universitare, monografii, capitole din cărţi juridice, articole ştiinţifice, broşuri) şi de reviste de specialitate;
e) cooperarea academică, intra- şi interdisciplinară, cu specialişti şi unităţi de cercetare din cadrul Universităţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate;
f) îndrumarea cercetării ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, inclusiv prin organizarea unor cercuri de studiu sau a unor sesiuni de comunicări ştiinţifice destinate acestora;
g) atragerea resurselor necesare realizării scopului Centrului (accesarea de granturi sau proiecte de cercetare etc.);
h) desfăşurarea altor activităţi de natură să conducă la realizarea scopului propus.

Activitatea didactică a membrilor Centrului
Drept internațional privat – ciclul de studii de licență, anul IV (prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru, conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu, lect. univ. dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva)

Dreptul comerțului internațional – ciclul de studii de licență, anul IV (prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru, conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu, lect. univ. dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva)

Contracte comerciale internaționale. Conflictul de legi în materia contractelor / International commercial contracts. Conflict of law in the matters of contracts – ciclul de studii de master. Programul: Arbitraj internațional (în limba engleză) (prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru, lect. univ. dr. Teodora-Maria Bantaș-Văduva)

Procesul civil internațional – ciclul de studii de master. Programul: Drept privat (conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu)

Arbitraj comercial – ciclul de studii de master. Programul: Dreptul afacerilor (conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu)

Protecția juridică a mediului în Uniunea Europeană – ciclul de studii de master. Programul: Dreptul Uniunii Europene (conf. univ. dr. Șerban-Alexandru-Nicolae Stănescu) (2019-2021)

Coordonarea cercetării științifice a doctoranzilor, masteranzilor și studenților

CDIPDIM asigură:
conducere de doctorat în domeniul dreptului internațional privat și al dreptul comerțului internațional (conducător de doctorat: prof. univ. dr. Dragoș-Alexandru Sitaru);

coordonarea activității de cercetare a cursanților înscriși la toate nivelurile de școlarizare (participare în calitate de membru specialist în comisiile de doctorat și în comisiile de îndrumare a studiilor doctorale, coordonare de lucrări de disertație și de lucrări de cercetare ale studenților).