Condiţii de publicare

În vederea publicării în Revista AUBD, materialele trebuie transmise electronic la adresa de e-mail Revista AUBD publică materiale ale cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, ale masteranzilor şi doctoranzilor acestei facultăţi, precum şi ale cadrelor didactice de la facultăţi cu profil similar din ţară şi străinătate care au avut calitatea de profesor invitat ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.

La elaborarea materialelor este necesar să fie luate în considerare următoarele condiţii:

Redactare

- autorii îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul dreptului de autor. Acceptarea materialelor trimise spre publicare echivalează cu încheierea contractului de editare, potrivit căruia autorii cesionează AUBD cu titlu exclusiv dreptul de reproducere şi difuzare a materialului.

- este necesar ca materialele trimise spre publicare să nu fi fost publicate anterior. Materialele nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât în cazul comunicării refuzului publicării acestora de către redacţia AUBD.

- autorii sunt rugaţi să precizeze alături de nume şi prenume, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.

- revista AUBD publică cu predilecţie în limbile engleză şi franceză, dar acceptă şi lucrări în limba română. Pentru redactarea tuturor textelor trebuie imperativ utilizate caracterele diacritice specifice limbii de redactare a articolului.

- textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puţin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii de redactare a articolului. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanţă), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri.

- fiecare material trebuie să conţină, pe prima pagină, titlul complet al lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, datele de contact: adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon.

- fiecare material va fi prevăzut la început cu un rezumat/résumé/abstract redactat în limbile română, franceză şi engleză, care nu trebuie să depăşească 1.000 de caractere.

- titlul fiecărui material trimis trebuie să scris în limbile română, franceză şi engleză.

- fiecare material va fi însoţit de o listă de cuvinte cheie, în limbile română, franceză şi engleză, ce va cuprinde principalele noţiuni, principii sau instituţii ale dreptului tratate cu relevanţă pentru lucrarea respectivă.

- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze.

- se recomandă ca materialele să nu depăşească 25 de pagini. 

- articolele vor fi evaluate potrivit fişei de recenzare anexate, de    către doi referenţi, al căror aviz favorabil în vederea publicării este  obligatoriu. Procesul de recenzare se realizează conform documentului alăturat.

- articolele neacceptate pentru publicare nu se restituie.

Referinţele bibliografice

- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu  indicarea prenumelui şi numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual ediţia şi/sau volumul, editura, anul şi locul editării, pagina/paginile la care se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situaţia în care se fac trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în care autorul a luat cunoştinţă de respectivele documente

- documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, şi cu precizarea link-ului, între paranteze, precum şi a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugaţi să verifice accesibilitatea linkului înainte de citare.