Condiţii de publicare

În vederea publicării în Revista AUBD, materialele trebuie transmise electronic la adresa de e-mail  Revista AUBD publică materiale ale cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, ale masteranzilor şi doctoranzilor acestei facultăţi, precum şi ale cadrelor didactice de la facultăţi cu profil similar din ţară şi străinătate care au avut calitatea de profesor invitat ai Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.

La elaborarea materialelor este necesar să fie luate în considerare următoarele condiţii:

Redactare 
- autorii îşi asumă întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul dreptului de autor. Acceptarea materialelor trimise spre publicare echivalează cu încheierea contractului de editare, potrivit căruia autorii cesionează AUBD dreptul de reproducere şi difuzare a materialului, reproducere digitală și comunicare electronică,​ ​în mod exclusiv, oriunde în lume, pe toată durata existenței operei. ​​Drepturile cedate sunt transmisibile.

- este necesar ca materialele trimise spre publicare să nu fi fost publicate anterior. Materialele nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât în cazul comunicării refuzului publicării acestora de către redacţia AUBD.

- autorii sunt rugaţi să precizeze alături de nume şi prenume, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi.

- revista AUBD publică cu predilecţie în limbile engleză şi franceză, dar acceptă şi lucrări în limba română. Pentru redactarea tuturor textelor trebuie imperativ utilizate caracterele diacritice specifice limbii de redactare a articolului.

- textele vor fi tehnoredactate în Microsoft Word (cel puţin versiunea 7.0) numai cu Times New Roman, varianta standard, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii de redactare a articolului. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanţă), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri.

- fiecare material trebuie să conţină, pe prima pagină, titlul complet al lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor, profesia, titlul didactic sau ştiinţific, instituţia în care îşi desfăşoară activitatea, datele de contact: adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon.

- fiecare material va fi prevăzut la început cu un rezumat/résumé/abstract redactat în limbile română, franceză şi engleză, care nu trebuie să depăşească 1.000 de caractere.

- titlul fiecărui material trimis trebuie să scris în limbile română, franceză şi engleză. 

- fiecare material va fi însoţit de o listă de cuvinte cheie, în limbile română, franceză şi engleză, ce va cuprinde principalele noţiuni, principii sau instituţii ale dreptului tratate cu relevanţă pentru lucrarea respectivă.
 
- în cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze. 

- se recomandă ca materialele să nu depăşească 25 de pagini. 

- articolele vor fi evaluate potrivit fişei de recenzare anexate, de    către doi referenţi, al căror aviz favorabil în vederea publicării este  obligatoriu. Procesul de recenzare se realizează conform documentului alăturat.

- articolele neacceptate pentru publicare nu se restituie.


REGULI DE REDACTARE A ARTICOLELOR

PENTRU AUB ȘI AUB FORUM 

I. PRESCURTĂRI

Atunci când nu este indicat numărul unui articol, actul normativ indicat nu se prescurtează.
Ex.: aceasta a fost intenția redactorilor Codului civil; prof. Dongoroz este considerat arhitectul Codului penal din 1969; ordonanța de urgență nu ar trebui utilizată decât în cazuri excepționale; prin ordonanță de guvern nu pot fi incriminate fapte penale.

Aceeași regulă se aplică și pentru instanțe.
Ex.: la nivelul curților de apel însă practica regulatorilor de competență a rămas neunitară; judecătoriile au pronunțat însă soluții diferite asupra cererilor de încuviințare a executării silite a contractelor de credit încheiate on-line; Curtea constituțională, în soluționarea excepției de neconstituționalitate...; Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut însă alte argumente în soluționarea recursului în interesul legii.

A. Legislație:
·       Coduri (Penal, civil, administrativ etc.): C.pen.; C.civ.; C.admin.; C.fisc, C.pr.pen., C.pr.civ., C.pr.fisc.
*Dacă o propoziție se termină într-o prescurtare a unui cod, punctul nu se dublează. Ex.: Soluția nu decurge însă din cuprinsul art. 100 C.pr.pen.
·       Legi: nu se prescurtează niciodată.
·       Ordonanță de Urgență: O.U.G. (ex. O.U.G. nr. 1/2020).
·       Ordonanță de Guvern: O.G. (ex. O.G. nr. 1/2021).

Articole și subdiviziuni:
·       Articol: art. (ex. art. 1, art. 2, art. 3).
·       Alineat: alin. [ex. alin. (1), alin. (2), alin. (3)] (este obligatorie înscrierea numărului alineatului între paranteze rotunde).
·       Literă: lit. [ex. lit. a), lit. b)].
·       Paragraf: par. (ex. par. 1, par. 2, par. 3).
·       Punct: pct. (ex. pct. 1, pct. 2).
·       Indice: Ex.: art. 31, art. 133. Nu se va utiliza formula „ind” sau alte astfel de variante. Dacă indicele privește un alineat, se va redacta după cum urmează: art. 3 alin. (21) și (22).

În cazul unor înșiruiri de articole și alineate, se va utiliza următoarea modalitate de redactare:
Ex.: art. 903 alin. (1), (2) și (3) și art. 905 alin. (1) lit. a) pct. 2 C.civ.
Nu se va utiliza virgulă între numărul articolului și alineat.
La prima citare a unui act normativ, se va indica în notă de subsol și locul publicării, după următorul exemplu: Publicat în M. Of., Partea I, nr. 233 din 13 septembrie 2020.
B. Practică judiciară:
Instanțe:
·       Judecătoria: Jud. (ex. Jud. Bacău, Jud. Sectorului 4 București).
·       Tribunal: Tb. (ex. Tb. București, Tb. Alba).
·       Curte de apel: C.Ap. (ex. C.Ap. București, C.Ap. Cluj).
·       Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ)
·       Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
·       Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
·       Tribunalul Uniunii Europene (TUE)
·       Curtea Constituțională a României (CCR)

Alte referințe jurisprudențiale:
·       Secția nu se prescurtează (ex. Tb. București, Secția I Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția pentru cauze cu minori și de familie).
·       Sentința, decizia, încheierea nu se prescurtează (ex. C.Ap. București, Secția I Penală, decizia civilă nr. 13 din 22 martie 2020).
·       Recursurile în interesul legii: Decizia nr. 1/2012 a ÎCCJ, completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii.
·       Deciziile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: Decizia nr. 1/2018 a ÎCCJ, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

C. Doctrină:
·        Numele autorului: se va utiliza inițiala prenumelui, urmată de numele complet redactat cu italic. Ex.: T. Pop, V. Dongoroz, Gh. Beleiu, D. Alexandresco.
·        Titlul operei: se va utiliza numele întreg al operei pentru prima citare, scris fără italic, prima literă din titlu fiind literă mare. Ex.: Tratat de drept civil, Manual de drept penal, Drept penal. Partea Generală, Drept civil. Persoanele. Dacă opera conține mai multe volume, se va prescurta „vol.” la finalul titlului operei.
·        Ediția lucrării: se va menționa în cadrul numelui operei după aceleași reguli, fără prescurtări. Ex.: Curs de drept civil. Persoanele. Ediția a 2-a, actualizată; Drept penal. Partea Generală. Ediția a II-a.
·        Editura: se va prescurta „Ed.” și va fi plasată după numele operei. Ex.: Drept civil. Drepturile reale, Ed. C.H. Beck.
·        Localitatea redactării: se va redacta integral, după editură, cu literă mare.
·        Anul publicării operei: se va redacta integral, după localitatea publicării.
·        Pagina: se va prescurta „p.” pentru o singură pagină și „pp.” pentru mai multe pagini.
Exemplu citare: D. Alexandresco, Dreptul civil român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine. Tom V. Despre Obligaţiuni, Ed. Tipografiei Ziarului „Curierul Judiciar”, Bucureşti, 1906, p. 8.
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, pp. 76-77.
·  Pentru citarea ulterioară a aceleiași opere se va utiliza „op. cit.. Spre exemplu, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 80.
·  Dacă același autor sau același colectiv de autori este citat cu mai multe opere, după prima citare pentru fiecare citare subsecventă se va redacta numele autorului și titlul întreg al operei, fără a mai fi indicate celelalte date (editură, loc, an publicare). Ex.: M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, p. 13; M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, p. 22; M. Udroiu, Sinteze de procedură penală. Partea specială, p. 400.
·  Pentru citările consecutive, se va utiliza „idem” dacă este citată aceeași operă, dar o pagină diferită, sau „ibidem” dacă este citată aceeași operă și aceeași pagină.
Ex.: C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu,op. cit., p. 80.
Idem, p. 81.
*Nu utilizați ibidem pentru nota de subsol consecutivă unei citări idem. În acest caz, va fi reluată citarea după modelul C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 91.
·  Lucrările colective se vor cita după următorul model: M.A. Hotca în Noul Cod Penal comentat. Partea Generală. Ediția a III-a (colectiv), ed. Universul Juridic, 2016, București, p. 747.
Dacă lucrarea colectivă are un coordonator, se va utiliza următorul model: A. Andone-Bontaş, în Codul de procedură penală. Comentariu pe articole (coord. M. Udroiu), p. 397, par. 5.

Articolele vor fi citate după următorul model: G.-A. Lazăr, Contestaţia împotriva deciziei de impunere fiscală în lumina Convenţiei europene a drepturilor omului, în RRDP nr. 6/2015, pp. 127-128.

D. Pagini web:
Dacă un material (articol, jurisprudență etc.) este citat de pe o sursă on-line, vor fi utilizate regulile de mai sus, în funcție de materialul citat, iar la final va fi adăugat link-ul scurt.
Ex.: P. Nume, Titlul operei, disponibil pe www.juridice.ro (sau www.sintact.ro, www.scj.ro)

II. ALTE INDICAȚII:
o Trimiterile la o secțiune anterioară se fac utilizând formula „supra, p. 2”, iar la o secțiune ulterioară folosind formula „infra, p. 77”.
o Expresiile în latină se redactează întotdeauna în italic, ex.: tempus regit actum, mutatis mutandis.
o Toate notele de subsol se vor termina cu punct. Mai multe elemente distincte din cadrul aceleiași note de subsol (opere, acte normative etc) se separă prin punct și virgulă (;).
o Utilizați întotdeauna ghilimelele jos și sus de pe tastatura în limba română („ și ”), iar nu ghilimelele de pe tastaturile din alte limbi (‘ ").
o Oriunde este utilizată o paranteză într-o altă paranteză, se vor utiliza paranteze pătrate și în interior paranteze rotunde.
Ex.: [art. 123 alin. (1) C.pen.] sau [chiar dacă aceasta a fost intenția legiuitorului (așa cum rezultă din expunerea de motive), practica judiciară a oferit o altă interpretare].
o Dacă este utilizată o notă de subsol la finalul unei fraze, indicele din text care trimite la nota de subsol se va afla înaintea punctului.
Ex.: Interpretarea nu a fost reținută însă de instanțele judecătorești1.