Partea I

Cristina-Mihaela NICOLESCU, Asistent universitar drd., Incursiune în evoluţia istorică a regimurilor matrimoniale. Privire specială asupra originii şi evoluţiei convenţiei matrimoniale
În lipsa unor date certe, nu se poate preciza cu exactitate la ce moment pe firul istoriei au apărut ideea şi necesitatea organizării/reglementării raporturilor patrimoniale dintre soţi.

La romani, regimul dotal, caracterizat prin independenţa economică a fiecărui soţ, este cel care avea să triumfe. Existenţa dotei crea raporturi pecuniare între soţi şi aici găsim originea regimurilor matrimoniale. Regimul dotal constituia singura formă de regim matrimonial, care funcţiona ca regim legal, în dreptul roman nefiind cunoscute contractele de căsătorie.

Spre deosebire de instituţia milenară a căsătoriei, principiul libertăţii convenţiilor matrimoniale a apărut relativ recent, abia pe la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, când se manifestă tendinţa de a se considera că regimurile legale nu sunt imperative sau prohibitive, putându-se aduce derogări pe calea convenţiilor particulare.

În Evul Mediu, două modele aparent antagonice guvernau raporturile patrimoniale dintre soţi: cel roman (antic) cu amenajările aduse de-a lungul timpului şi modelul inspirat de tradiţiile germanice. Influenţa popoarelor germanice asupra dreptului continental european se manifestă pregnant şi în sfera regimurilor matrimoniale: se consideră că regimul comunitar este de sorginte sau de inspiraţie germanică, fiind ulterior „importat” în Franţa şi ridicat la rangul de regim matrimonial legal de drept comun.

În spaţiul românesc, regimul tradiţional, reglementat de vechile legiuiri, a fost regimul dotal, preluat cu titlu de regim convenţional şi în cuprinsul Codului civil de la 1864, care avea să consacre, ca regim legal, regimul separaţiei de bunuri. Alături de testament, foaia de zestre a reprezentat un act extrem de important, care a guvernat din ce în ce mai des viaţa socială a poporului român. În privinţa convenţiilor matrimoniale, este important de notat că acestea sunt tradiţionale în sistemul nostru de drept, fiind reglementate şi de legiuirile anterioare Codului civil.

Cuvinte cheie: căsătoria în dreptul roman, dota, raporturi patrimoniale soţi – evoluţie istorică, regimul dotal, regimul separaţiei de bunuri, convenţia matrimonială – origine
« înapoi