2017

Mihaela-Augustina DUMITRAȘCU, Lector univ. dr., Oana-Mihaela SALOMIA, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Uniunea Europeană – actor internațional: specificitatea competențelor externe

Rezumat: Uniunea Europeană reprezintă un subiect special de drept internațional, care acționează la nivel internațional potrivit regulilor organizațiilor interguvernamentale internaționale. 
La nivel intern, potrivit Declarației nr. 17 cu privire la supremație, anexată Tratatului de la Lisabona, "tratatele și legislația adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate față de legea internă a statelor membre", în conformitate cu metoda de integrare utilizată pentru adoptarea legislației europene de către instituțiile supranaționale. 
Statele membre au acceptat să transfere o parte din competențele/domeniile suveranității naționale acestei organizații pentru a menține pacea, bunăstarea popoarelor și dezvoltarea durabilă a Europei. 
Este evident că valorile, obiectivele, principiile și structura Uniunii sunt construite într-o manieră specifică, dar în conformitate cu principiile Cartei Națiunilor Unite, care conduc "la respectarea strictă și la dezvoltarea dreptului internațional". 
Specificul Uniunii Europene în calitate de actor internațional, ar putea fi identificat în relație cu: 
- țările terțe și alte organizații internaționale; în acest sens, condițiile de acces la Uniune, procedura de negociere și încheiere a acordurilor internaționale de către Uniunea Europeană și existența unei clauze privind drepturile omului în acordurile internaționale de comerț reprezintă elemente-cheie ale caracteristicilor Uniunii; 
- statele membre; zona euro, cetățenia europeană, cele patru libertăți fundamentale și aplicabilitatea directă a anumitor dispoziții ale dreptului european ar putea fi incluse printre particularitățile acestui subiect de drept internațional. 
În contextul internațional și național actual, este necesar ca, potrivit principiului cooperării loiale consacrat în art. 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană, "Uniunea Europeană și statele membre ... să se ajute reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate", îndeplinind sarcini la nivel internațional și identificând, împreună cu societatea internațională, soluțiile potrivite la provocările naționale și internaționale.

Cuvinte cheie: suveranitatea națională, subiect special de drept internațional, specificitatea Uniunii Europene, competențele externe ale Uniunii Europene, acorduri comerciale, caluza 'drepturi fundamentale', cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitar, politica europopeană de vecinătate (PEV), politica externă și de securitate comună (PESC), baza legală a acțiunilor externe ale UE. 


« înapoi