Despre noi

Programul conferinței

9:30 – 10:00 - Înregistrarea participanţilor & cafea și ceai

10:00 – 10.30 - Discursuri de deschidere
Conf. univ. dr. Flavius-Antoniu Baias, Decanul Facultății de Drept - Introducere & bun venit
Florian Nițu, Popovici Nițu & Asociații  - Discurs de deschidere
SESIUNEA 1
Moderator Florian Nițu, Popovici Nițu & Asociații

10:30 – 11.30
- Prezentări tematice

Cornel Marian, Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC), Stockholm - Desemnarea arbitrilor în arbitrajul comercial
Arbitrul numit de părţi vs. arbitrul desemnat de curte vs. sistemul de listă Roster.
Independenţă, neutralitate, imparţialitate - paradigma curentă a conflictului de interese.  
Smaranda Miron, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Frankfurt  - Abuzul de excepții privind competența tribunalului arbitral
Distincţia competență - admisibilitate şi problemele complexe pe care aceasta le ridică atât în arbitrajul comercial cât și în cel de investiții.
Dr. Ileana Smeureanu, Jones Day, Paris - Ședința de arbitrare:  rol, organizare și finalitate
Procedura audierii martorilor și experților (examinare directă, examinare încrucișată, confruntare directă). Elemente-cheie ale acestei faze a arbitrajului internațional.
Alina Leoveanu, ICC Paris – Examen practic al modificărilor aduse Regulilor ICC în 2012
Principalele schimbări și efectele imediate în practica arbitrală ICC.
Opțiunea pentru ICC în general - tendinţe.

11:30 – 12:00 - Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri

12:00 – 12:30
- Pauză de cafea

SESIUNEA 2
Moderator Dr. Crina Baltag

12:30 – 13:30 - Prezentări tematice

Irina Adriana Pongracz, Leboulanger & Associés, Paris - Evoluția ascendentă a duratei procedurii de arbitraj și tehnicile de control al acesteia
Durata ascendentă a procedurii de arbitraj. Alegerea între viteză și eficacitate, pe de o parte, și un proces echitabil, pe de altă parte.
Tehnicile de control al duratei.
Conf. univ. dr. Crenguţa Leaua, programul de master în arbitraj international, Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti - Problema costurilor arbitrale
Includerea costurilor arbitrale în cheltuielile arbitrale.
Modalităţi de finanţare și de recuperare a costurilor arbitrale.
Florian Nițu, Popovici Nițu & Asociaţii, București - Finalitatea arbitrajului
Înmulţirea acţiunilor în anulare în general, înmulţirea opozițiilor la recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale.
Un concept mai larg al excepţiei de ordine publică/dispoziţiilor imperative, un concept mai amplu pentru due process.
Dr. Crina Baltag – Rolul instanțelor judecătorești în procedura arbitrală
Rolul și limitele competenței instanțelor judecătorești  în procedura arbitrală – perspectiva dreptului român vs. poziția sistemului de common law.
13:30 – 14:15 - Dezbateri libere, sesiune de întrebări & răspunsuri

14:15 – 14:30 - Concluzii

14:30 – 15:30 - Gustare şi discuții libere post-conferinţă


SUMAR / SESIUNEA 1

Cornel Marian – Desemnarea arbitrilor în arbitrajul comercial

Atribuţia de a soluţiona diferite litigii conform convenţiilor de arbitraj revine arbitrilor care ar trebui să acţioneze într-un mod neutru, imparțial și independent. Reies trei modalităţi pentru desemnarea arbitrilor: (1) desemnare de către părți; (2) desemnarea unei instituţii permanente de arbitraj; şi (3) bazat pe listele realizate cu acordul părților. Prezentarea se va baza pe descrierea avantajelor și dezavantajelor fiecărei modalităţi, insistând pe necesitatea de echilibrare a intereselor în procesul de numire. Argumentele prezentate de Paulsson & Hanotiau vor fi dezbătute în contextul modificărilor  regulilor de arbitraj din cadrul ICDR și CCIR.

Smaranda Miron – Abuzul de excepții privind competența tribunalului arbitral

Intervenția va privi distincția competență - admisibilitate și problemele complexe pe care aceasta le ridică atât în arbitrajul comercial cât și în cel de investiții. Delimitarea dintre competență și admisibilitate – există o zonă gri? Calificarea incorectă poate lărgi sfera atacării deciziilor privind competența. Prezentarea va aborda și subiectul lipsei unei jurisprudențe uniforme referitoare la distincția dintre competență și admisibilitate în arbitrajul de investiții (de exemplu, în ceea ce privește acțiunile colective).

Dr. Ileana Smeureanu – Ședința de arbitrare: rol, organizare și finalitate

Ședința de arbitrare joacă un rol esențial în cadrul procesului arbitral internațional. În urma schimbului de memorii, care poate dura luni, chiar ani în arbitrajele internaționale de investiții, părțile au în sfârșit ocazia de a se confrunta în fața tribunalului arbitral prin intermediul pledoariilor orale și a examinării martorilor. La rândul său, tribunalul arbitral are ocazia de a aprofunda și cântări natura disputei deduse judecății și poziția părților. Discuția se va concentra asupra câtorva elemente-cheie pe care utilizatorul de arbitraj trebuie să le planifice în cadrul acestei faze a arbitrajului internațional: stabilirea duratei optime a ședinței de arbitrare, ordinea ascultării martorilor, modalitatea în care aceștia sunt examinați (examinare directă, examinare încrucișată, confruntare directă) și limitele mărturiei acestora, precum și folosirea interpreților și grefierilor de ședință.

Alina Leoveanu – Examen practic al modificărilor aduse Regulilor ICC în 2012

Anul 2012 a fost unul dintre cei mai importanţi ani din istoria recentă a Curţii ICC. În acest an a intrat în vigoare cea mai nouă versiune a Regulilor de Arbitraj ICC, probabil cea mai ambiţioasă reformă a acestor Reguli. Deși Regulile din 1998 funcţionau foarte bine în practică, după atâţia ani de utilizare s-a resimțit nevoia actualizării lor în vederea asigurării că acestea vor continua să fie folositoare utilizatorilor de pretutindeni pentru mulţi ani de acum înainte. Prezentarea se va focaliza pe principalele arii ale modificării Regulilor ICC în 2012: (1) desemnarea arbitrilor, (2) analiza prima facie a competenţei, (3) arbitraje complexe, (4) gestionarea cazurilor, (5) arbitrul de urgenţă şi (6) arbitrajele implicând statele sau entităţile statale.


SUMAR / SESIUNEA 2

Irina Adriana Pongracz – Evoluția ascendentă a duratei procedurii de arbitraj și tehnicile de control al acesteia

Tema abordează durata medie a procedurilor arbitrale, precum şi trendul ascendent al acesteia. Un avantaj al arbitrajului îl constituie posibilitatea de a soluţiona disputele în mod eficient şi cu celeritate, după voinţa părţilor. Pe de altă parte, nu trebuie sacrificată corectitudinea şi calitatea procesului pentru simpla economisire a timpului, deşi există cazuri în care este nevoie de a da întâietate uneia în detrimentul celeilalte. Pentru aceasta, vom analiza succint diferitele tehnici de control al duratei unei proceduri arbitrale.

Dr. Crenguţa Leaua – Problema costurilor arbitrale

Tema abordează identificarea costurilor arbitrale, a surselor de finanţare a acestora și a modalităţii lor de recuperare ulterioară. Se ridică o serie de probleme juridice – Care din elementele acestor costuri pot fi incluse în cheltuielile arbitrale ce pot fi acordate de tribunalul arbitral? Care sunt criteriile avute în vedere în decizia cu privire la cheltuielile arbitrale? Există un drept al tribunalului arbitral de a diminua cuantumul acestor sume? Ce elemente sunt luate în considerare? Care sunt implicaţiile anumitor modalităţi de finanţare a costurilor arbitrale asupra procedurii arbitrale?

Florian Niţu – Finalitatea arbitrajului

Controlul legalității hotărârilor arbitrale prin filtrul compatibilității cu ordinea publică, politicile publice, dar și prin cel al respectării dreptului la apărare și la un proces echitabil, este actual și tot mai complex. Acțiunile în anulare întemeiate pe astfel de argumente se înmulțesc exponențial. În această intervenție vor fi analizate valori de ordine publică și politici publice bazate pe drept național și tratate internaționale, principii și valori transnaționale, principii comunitare în materie de libertate economică și liberă concurență, norme imperative de la care nu se poate deroga prin înțelegeri private, dar și alte fenomene globale cu impact asupra conceptului de ordine publică, precum extinderea efectelor drepturilor și libertăților în raporturile private, cât și dezvoltarea în arbitrajul internațional a unor valori și principii de drept de natură constituțională.

Dr. Crina Baltag -  Rolul instanțelor judecătorești în procedura arbitrală

Cunoașterea efectelor convenției arbitrale asupra compe-tenței instanțelor judecătorești naționale se relevă a fi foarte importantă. În această intervenție se va analiza conflictul de competență între tribunalul arbitral și instanța judecătorească din perspectiva Codului de procedură civilă român, cu referire totodată la poziția adoptată în sistemul de drept common law (ex. anti-suit injunctions). Jurisprudență relevantă în materie va fi prezentată. În cadrul intervenției se va aborda și problema competenței instanțelor judecătorești privind încuviințarea măsurilor asiguratorii și provizorii precum și în alte situații ce intervin pe durata unui litigiu arbitral.