Partea a IV-a

Corneliu-Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Impredictibilitatea contenciosului constituţional privind contenciosul administrativ
Într-o perioadă foarte scurtă (câteva luni şi chiar în aceeaşi zi), judecătorul constituţional român a pronunţat soluţii diferite cu privire la contenciosul adminis¬trativ. Succesiv, jurisdicţia constituţională a declarat că actele administrative pot fi cenzurate şi de instanţele judecătoreşti ordinare, apoi că numai instanţele judecă¬toreşti de contencios administrativ sunt competente în materie. În aceeaşi zi, Curtea Con¬stituţională a statuat că o jurisdicţie care nu este facultativă nu poate fi califi¬cată drept administrativă şi că este neconstituţională, dar şi că o jurisdicţie adminis¬trativă obligatorie nu este neconstituţională. Această evoluţie haotică şi nemotivată a jurisprudenţei constituţionale este contrară stabilităţii juridice, principiu funda¬men¬tal într-un regim întemeiat pe preeminenţa dreptului.
« înapoi