Partea a III-a

George-Alexandru ILIE, Asist. univ. drd., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Fundamentarea legală a regulii res perit debitori în Codul Civil Român (1865)
Doctrina şi jurisprudenţa actuale sunt unanime în a reconstitui fundamentarea legală a teoriei riscurilor în contractele sinalagmatice pornind de la dispoziţii disparate ale Codului Civil de la 1865 cuprinse în materia locaţiunii, antreprizei, contractului de societate. Studiul pledează pentru o soluţie contrară pornind de la „redescoperirea“ art. 1020 Cod civil ca temei juridic general al regulii res perit debitori, în contractele sinalagmatice. Normele speciale disparate menţionate nu sunt apte să justifice o analogie în contra unui text expres direct aplicabil (art. 1020 Cod civil), iar premisele şi raţiunea lor nu sunt adecvate pentru o generalizare care să cuprindă toate ipotezele teoriei riscurilor. Relecturarea art. 1020 Cod civil, dintr-o perspectivă sistematică şi teleologică, evidenţiază că aşa-numita discuţie a autonomiei teorie a riscurilor faţă de rezoluţiune, susţinută de creatorii francezi ai teoriei clasice a riscurilor Planiol şi Capitant, nu exclude identificarea unui fundament comun al celor două instituţii  - art. 1020 Cod civil.

Cuvinte cheie: res perit debitori, teoria riscurilor, imposibilitate fortuită de executare
« înapoi