2017

Vlad-Cristian SOARE, Drd., Facultatea de Drept, Universitatea din București, Regimul juridic aplicabil asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în România

Rezumat: Dezvoltarea administrativă având ca fundament principiile descentralizării, deconcentrării şi autonomiei locale, a dus la apariţia unor diferenţe între comunităţi. Aşa cum am arătat, în prezent există comunităţi mai dezvoltate, în timp ce, la polul opus, se află şi aşezări care nu reuşesc să îşi acopere cheltuielile proprii. Pentru a veni în sprijinul tuturor, dar mai ales a celor din urmă, prin Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 au fost introduse şi reglementate, din păcate prea succint, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.  

Deşi sunt entităţi formate prin asocierea unor persoane juridice de drept public, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, au fost calificate în legislaţia specifică ca fiind „structuri de drept privat” ce au statut de utilitate publică.

De asemenea, din perspectiva controlului în instanţa de contencios administrativ, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, sunt asimilate autorităţilor publice, o interpretare în acest sens fiind conferită de art. 2 alin.(1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care defineşte autoritatea publică ca fiind “orice organ de stat sau al unitaţilor administrative teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorităţilor publice în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public.”

Li se aplică astfel un regim juridic special, având originea în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, dar dreptul comun al acestora se regăseşte în Legea administraţiei publice locale, care conferă o forţă juridică aparte acestor entităţi, datorită scopului pentru care se constituie.

Având în vedere aceste aspecte, în practică s-au ridicat numeroase probleme juridice cu privire la aceste structuri asociative, motiv pentru care, ne-am propus ca o parte dintre acestea să fie analizate în cadrul acestui articol.

Cuvinte cheie: asociații de dezvoltare intercomunitară; autorități locale;
structuri de cooperare; dezvoltarea comunităţilor;
structuri asociative; administraţie publică locală 

« înapoi