Părţile III - IV

Alexandru-Sorin CIOBANU, Lect. dr., Facultatea de Drept – Universitatea din Bucureşti, Noile orientări legislative şi jurisprudenţiale privind regimul excepţiei de nelegalitate a actelor administrative
Studiul urmăreşte să prezinte critic noile reglementări privind excepţia de nelegalitate, introduse în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.În realizarea acestui demers, am considerat util să prezentăm atât evoluţia în timp a legislaţiei, cât şi practica instanţelor de contencios administrativ, dirijată prin unele soluţii controversate ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.Este de remarcat şi evoluţia „conflictului” juridic dintre legiuitor şi instanţa supremă română, ultima preferând, atunci când s-a pronunţat asupra sferei excepţiei de nelegalitate, să înlăture aplicarea unor texte din Legea nr. 554/2004, în forma sa modificată, cu motivarea neconcordanţei acestora cu reglementările comunitare şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie de la Luxemburg (fosta Curte a Comunităţilor Europene), respectiv cu dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel cum au fost dezvoltate şi explicate în jurisprudenţa specifică. Analizând noile dispoziţii privind excepţia de nelegalitate, consacrate prin Legea nr. 76/2012, concluzionăm că ele consacră soluţii inoportune şi reprezintă, de fapt, un pas înapoi faţă de vechile reglementări.Argumentele care duc la acest „verdict” sunt expuse detaliat, principalele probleme în discuţie fiind legate de admisibilitatea excepţiei de nelegalitate pentru actele administrative normative, eliminarea competenţei instanţelor de contencios administrativ, căile de atac, citarea emitentului actului ş.a.

Cuvinte-cheie: excepţie de nelegalitate, contencios administrativ, Legea nr. 554/2004, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 262/2007, act administrativ, procedură civilă, CEDO, Curtea de Justiţie de la Luxemburg, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, jurisprudenţă, competenţă, retroactivitate.

« înapoi